Tell me, what is love?

“Hindi ka magpapakasal dahil mahal mo lang siya at ang kanyang katawan kundi dahil ibinabahagi mo ang pagmamahal ng Diyos sa taong mahal mo (You don’t just get married because you love the person and...

“Love is Dead”

Love is dead I killed love I killed love because I over-romanticized the word Yes, love is dead. Love is dead I killed love I killed love because it has now become traumatic Yes, love is dead. Love i...